BIERZMOWANIE

Najbliższe spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w poniedziałek 20 grudnia 2021 r. O godz. 16.00 Msza Święta i po Mszy Św. spotkanie.

Drodzy kandydaci do bierzmowania!

Wielkie pochwały dla tych, którzy regularnie chodzą na Msze Św., uczestniczą w roratach, spowiadają się, uczestniczyli w RSM.

Bardzo proszę, aby każdy przyszedł conajmniej 4 razy na roraty i zobaczył co to jest, jak wyglądają. Roraty w naszej parafii są codziennie (oprócz niedziel) o godz. 6.30, a od godz. 6.10 są śpiewane godzinki (bardzo piękna modlitwa). Przynajmniej postarajcie się. Poranne wstanie jest symbolem naszego czuwania i gotowości na spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem, a mamy być zawsze czujni i gotowi bo nie wiemy kiedy przyjdzie. Lampion jeszcze bardziej podkreśla tą gotowość na Sąd Boży. Poniżej część wiersza jak kiedyś wyglądały roraty:

Od Bolesława, Łokietka, Leszka
Gdy jeszcze w Polsce Duch Pański mieszka,
Stał na ołtarzu przed mszą roraty
Siedmio-ramienny lichtarz bogaty.
A stany państwa szły do ołtarza,
I każdy jedną świecę rozżarza:
Król — który berłem potężnym włada,
Prymas — najpierwsza senatu rada,
Senator świecki — opiekun prawa,
Szlachcic — co królów Polsce nadawa,
Żołnierz — co broni swoich współbraci,
Kupiec — co handlem ziomków bogaci,
Chłopek — co z pola, ze krwi i roli
Dla reszty braci chleb ich mozoli.
Każdy na świeczkę grosz swój przyłoży,
I każdy gotów iść na Sąd Boży.
Tak siedem stanów z ziemicy całej,
Siedmiu płomieńmi jasno gorzały,
Siedem modlitew treści odmiennej
Wyrażał lichtarz siedmioramienny.

Ponadto przypominam, że mamy uczestniczyć w rekolekcjach. Rekolekcje adwentowe odbędą się niedziela, poniedziałek i wtorek 19-21 grudnia. W ramach rekolekcji (pon i wt) będzie spowiedź. Powinno być to dla nas oczywiste, że przed świętami spowiadamy się, aby Pan Jezus Chrystus i w naszych sercach miał mieszkanie. Nie bójcie się spowiedzi. Szczerze wszystko mówcie, nic nie ukrywajcie bo spowiedź będzie nieważna. Proszę, aby do spowiedzi się przygotować. Weźcie sobie modlitewnik, albo nawet w internecie wpiszcie rachunek sumienia dla młodzieży przymyślcie to, przypomnijcie sobie formułę spowiedzi i przygotowani idziemy do spowiedzi. Przypominam 5 warunków sakramentu pokuty:
1: Rachunek Sumienia
2: Żal za grzechy
3: Mocne postanowienie poprawy
4: Szczera spowiedź
5: Zadość uczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Na roraty, rekolekcje, spowiedź zabieramy indeksy i tam podpisy zbieramy.

W naszej parafii do sakramentu bierzmowania obecnie przygotowują się uczniowie klas VII i VIII. Zgodnie z wymaganiami wydziału duszpasterstwa naszej diecezji przygotowanie do tego sakramentu trwa 2 lata. Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się wiosną 2023 roku.

Kandydaci do Bierzmowania, aby dobrze przygotować się do przyjęcia tego sakramentu zobowiązują się:
-Sumiennie i aktywie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu.
-W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej.
-Regularnie (ok. raz w miesiącu) przystępować do Sakramentu Pokuty).
-Systematycznie brać udział w Mszach Świętych, celebracjach i spotkaniach w grupach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Bierzmowania.
-Uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych i czerwcowych.
-Odpowiedzialnie zachowywać sie w kościele i na spotkaniach.Sakrament bierzmowania wraz ze chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Jedność tych sakramentów winna być zachowana, stąd w niebezpieczeństwie śmierci udziela się tego sakramentu nawet dzieciom.

Istotnie, „przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

Kto może przyjąć sakrament bierzmowania?

Chcąc ważnie i godziwie przyjąć sakrament bierzmowania należy spełnić warunki określone prawem kościelnym, a mianowicie:

a) przyjąć wcześniej sakrament chrztu świętego

Chrzest jest pierwszym sakramentem i dopiero po jego przyjęciu można przyjmować ważnie wszystkie inne sakramenty. Dlatego, jeżeli przyjmuje się bierzmowanie poza parafią, w której miał miejsce chrzest, należy przedstawić świadectwo chrztu

b) przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej

Bierzmowanie należy do tych sakramentów, które trzeba przyjmować w stanie łaski uświęcającej. Nazywamy je sakramentami żywych, gdyż przyjmują je ludzie żyjący w przyjaźni z Bogiem, czyli bez grzechu ciężkiego na duszy.

c) być w odpowiednim wieku

Sakrament bierzmowania wprowadza bierzmowanego w odpowiedzialne życie wiarą, dlatego mogą go przyjmować dorośli chrześcijanie. Prawo kościelne wymaga aby kandydat miał używanie rozumu i był zdolny świadomie odnowić przyrzeczenia chrzcielne, jednak dokładniejsze ustalenie granicy wieku pozostawia się do decyzji Konferencji Episkopatu.
W Polsce sprawę tę reguluje instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania, ogłoszona przez Konferencję Episkopatu Polski dnia 16. 01. 1975r. Postanawia ona, że „sakramentu bierzmowania należy udzielać młodzieży w wieku 14/15 lat”.

d) wykazać się znajomością prawd wiary

Skoro bierzmowany przyjmuje na siebie obowiązek bronienia i umacniania wiary, musi sam dobrze ją poznać. Od kandydata wymaga się nie tylko teoretycznej znajomości prawd katechizmowych(zaświadczenie ze szkoły), ale umiejętności praktycznego ich zastosowania. Nie wystarcza więc, że ktoś dobrze uczy się religii, ale powinien na co dzień postępować jak autentyczny chrześcijanin.

e) posiadać szczerą intencję

Przez ten warunek należy rozumieć dobrą wolę służenia Bogu całym sercem i sumiennego wypełniania podjętych zobowiązań, a zwłaszcza świadczenia swoim życiem o Chrystusie. Nie powinno się przyjmować tego sakramentu tylko dlatego, że inni go przyjmują, a więc – jak to się mówi – dla ludzkiego oka. Istotne w tym względzie jest osobiste pragnienie pozostania do końca życia wiernym Bogu.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi katechezami: