CHRZEST

Rodzice i rodzice chrzestni proszący o chrzest dla swojego dziecka zobowiązani są do uczestniczenia w czterech katechezach chrzcielnych. Terminy katechez zamieszczone są powyżej. Do kancelarii przychodzimy z indeksem potwierdzającym obecność na katechezach.

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy:
– w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca, na Mszy św. o godz. 12.30
Spisywanie aktów chrztu w kancelarii parafialnej w dzień poprzedzający wybrany termin chrztu.

Katechezy przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywają się co miesiąc w innej parafii.

Aby dziecko otrzymało chrzest konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu chrztu w kancelarii parafialnej ( przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem) oraz dostarczenie następujących dokumentów:
– akt urodzenia dziecka (odpis),
– dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, wiek, miejsce zamieszkania),
– zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

Do chrztu św. należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatę oraz świecę chrzcielną.

Prosimy o punktualne przybycie na Mszę świętą chrzcielną.

Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji, do czego zachęcamy rodziców, chrzestnych i ich rodziny.


WAŻNE

Chrzest zgłaszają rodzice dziecka w kancelarii parafialnej, przed katechezą przygotowującą.
W sobotę poprzedzającą chrzest jest okazja do spowiedzi na Mszy Św. o godz. 18.00.
Chrzestni spoza parafii przedstawiają odpowiednie zaświadczenia od swojego księdza proboszcza.

Chrzestnymi mogą być katolicy tzn.:

  • należący do Kościoła Katolickiego i uznający prawdy głoszone przez Kościół.
  • przyjmujący sakramenty święte i uczęszczający na Mszę Św.
  • małżonkowie mający sakrament małżeństwa
  • rodzice wychowujący dzieci po katolicku
  • członkowie rodzin spotykających się z księdzem w czasie wizyty duszpasterskiej
  • biorący czynny udział w życiu wspólnoty parafialnej
  • młodzież uczęszczająca na katechizację, a studenci na konwersatoria akademickie
  • dojrzali katolicy, mający ukończone 16 lat i przyjęty sakrament Bierzmowania
  • te osoby które brały udział w katechezie przygotowującej do sakramentu chrztu.

Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.
Ustanowił go Chrystus i „powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).
Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci i zmartwychwstania przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce.
„Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: ‘Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego’ (J 3, 5), dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez chrzestnych i przez innych uczestników.
Dla dopełnienia całej prawdy sakramentu trzeba, aby dzieci były potem wychowywane w tej wierze, w której zostały ochrzczone”
Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przeważnie jest to imię świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem.
Przyjęcie chrztu pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony winien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed nami zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa. Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.